بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:38

رديف عنوان سؤال
  1   اگر بخواهيم به امام زمان ( عليه السلام ) سلام بدهيم چه آدابي دارد ؟  
  2   چگونه علاقه خود را به امام زمان ( عليه السلام ) افزايش دهيم ؟  
  3   عدد اصحاب و ياران حضرت مهدي ( عليه السلام ) چه تعدادي خواهد بود ؟  
  4   چه كساني به امام زمان ( عليه السلام ) نزديك ترند ؟  
  5   اينكه انساني كه گناهكار است و مي خواهد خواب امام زمان ( عليه السلام ) را ببيند چه بايد بكند ؟  
  6   نحوه سلامي كه به حضرت امام زمان ( عليه السلام ) داده مي شود چگونه است ؟  
  7   عقيده ي به امام زمان ( عليه السلام ) بايد چه اثري در ما بگذارد ؟  
  8   آيا ظهور امام زمان ( عليه السلام ) وقتي روي مي دهد كه مردم به كارهاي زشت دست بزنند يا وقتي در رده راست گام بردارند ؟  
  9   آيا با اين همه فساد و حق كشي موقع ظهور امام زمان ( عليه السلام ) نرسيده است و چه بايد كرد تا آن حضرت زودتر ظهور كند ؟  
  10   با اينكه خداوند خودشان هر وقت بخواهند وقت ظهور امام زمان ( عليه السلام ) را مي رسانند پس چرا مام بايد براي ظهور ايشان دعا كنيم ؟  
  11   اگر غيبت امام زمان ( عليه السلام ) از مقدّرات الهي است پس چرا بايد براي ظهور حضرت دعا كنيم ؟  
  12   انتظار چيست ؟  
  13   چه كساني در دنيا مورد توجّه امام زمان ( عليه السلام ) مي باشند ؟  
  14   چگونه انقلاب اسلامي ما مي تواند زمينه ساز انقلاب جهاني حضرت مهدي باشد ؟  
  15   آيا اينكه امام زمان ( عليه السلام ) موقعي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده باشد با انقلاب اسلامي ما منافاتي ندارد ؟ با اينكه اميد مي رود كه اين انقلاب جهاني شود و بساط ستمگران را سرنگون سازد ؟  
  16   در زمان غيبت امام دوازدهم مهدي موعود ( عليه السلام ) وظيفه يا وظايف ما مسلمانان چيست ؟  
  17   آيا لازمه اين كه وقتي جهان پر از ظلم وجود شد امام زمان ( عليه السلام ) ظاهر مي شود و دنيا را پر از عدل و داد مي كند اين نيست كه ما امر به معروف و هر گونه حركت اصلاحي را ترك كنيم ؟  
  18   آيا اين تحليل در معناي انتظار درست است كه چون ظهور امام زمان ( عليه السلام ) پس از پر شدن زمين از ظلم و جور است بنابراين بايد در افزايش ظلم و ستم كمك كرد تا زودتر زمانه پر از ظلم و جور شود و آن حضرت ظاهر گردد ؟  
  19   با توجّه به مضموني كه در بسياري از احاديث مربوط به امام زمان ( عليه السلام ) آمده كه آن حضرت وقتي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده آيا صحيح است انسانها براي رفع ظلم و ستم و مبارزه با آن برخيزند و آيا اين انقلابها گامي براي عقب افتادن ظهور نمي باشد ؟  
  20   احاديث متواتر اسلامي مي گويد : هنگامي كه روي زمين را جور و ستم و چهره اجتماع بشري را ، فساد و آلودگي فرا گيرد ، آخرين حجت خدا حضرت مهدي ( عليه السلام ) از پس {P - درباره مصلح غيبي جهان حضرت مهدي ( عليه السلام ) متجاوز از سه هزار روايت از پيامبر بزرگ و پيشوايان عاليقدر ، وارد شده است نه تنها جامعه شيعه بلكه دانشمندان بزرگ اهل تسنن مانند بخاري ، مسلم ، ابي داود ترمذي كه همه آنها پيش از تولّد امام زمان ( عليه السلام ) و يا اندكي پس از تولّد وي در گذشته اند احاديث مربوط به حضرت را در صاح سنن خود آورده و گروهي از آنان كتابهاي مستقلي پيرامون آن حضرت نوشته اند و كمتر موضوعي مانند آن ، اين همه احاديث و روايات پيرامون آن وارد شده است . P}
پرده غيب بيرون آمده ، و جهان را پر از داد مي نمايد ، بنابراين ظهور آن حضرت ، در زمينه اي خواهد بود كه فساد ، جهان را فراگيرد در اين موقع براي پديد آوردن زمينه اين انقلاب غيبي و خدائي ما نه تنها بايد با ستم و گناه مبارزه نكنيم ، بلكه بايد در گسترش فساد و آلودگي ، كوشش نمائيم ، تا هر چه زودتر شرائط اين نهضت آسماني فراهم آيد ، و مقدّمات ظهور آن ممكن گردد ، و در غير اين صورت با دست خود ، نهضت اين دادگر غيبي را به تأخير انداخته ايم ؟
 
  21   اگر بخواهيم به امام زمان ( عليه السلام ) سلام بدهيم چه آدابي دارد ؟  
  22   چگونه علاقه خود را به امام زمان ( عليه السلام ) افزايش دهيم ؟  
  23   عدد اصحاب و ياران حضرت مهدي ( عليه السلام ) چه تعدادي خواهد بود ؟  
  24   چه كساني به امام زمان ( عليه السلام ) نزديك ترند ؟  
  25   اينكه انساني كه گناهكار است و مي خواهد خواب امام زمان ( عليه السلام ) را ببيند چه بايد بكند ؟  
  26   نحوه سلامي كه به حضرت امام زمان ( عليه السلام ) داده مي شود چگونه است ؟  
  27   عقيده ي به امام زمان ( عليه السلام ) بايد چه اثري در ما بگذارد ؟  
  28   آيا ظهور امام زمان ( عليه السلام ) وقتي روي مي دهد كه مردم به كارهاي زشت دست بزنند يا وقتي در رده راست گام بردارند ؟  
  29   آيا با اين همه فساد و حق كشي موقع ظهور امام زمان ( عليه السلام ) نرسيده است و چه بايد كرد تا آن حضرت زودتر ظهور كند ؟  
  30   با اينكه خداوند خودشان هر وقت بخواهند وقت ظهور امام زمان ( عليه السلام ) را مي رسانند پس چرا مام بايد براي ظهور ايشان دعا كنيم ؟  
  31   اگر غيبت امام زمان ( عليه السلام ) از مقدّرات الهي است پس چرا بايد براي ظهور حضرت دعا كنيم ؟  
  32   چه كساني در دنيا مورد توجّه امام زمان ( عليه السلام ) مي باشند ؟  
  33   آيا اينكه امام زمان ( عليه السلام ) موقعي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده باشد با انقلاب اسلامي ما منافاتي ندارد ؟ با اينكه اميد مي رود كه اين انقلاب جهاني شود و بساط ستمگران را سرنگون سازد ؟  
  34   در زمان غيبت امام دوازدهم مهدي موعود ( عليه السلام ) وظيفه يا وظايف ما مسلمانان چيست ؟  
  35   آيا لازمه اين كه وقتي جهان پر از ظلم وجود شد امام زمان ( عليه السلام ) ظاهر مي شود و دنيا را پر از عدل و داد مي كند اين نيست كه ما امر به معروف و هر گونه حركت اصلاحي را ترك كنيم ؟  
  36   آيا اين تحليل در معناي انتظار درست است كه چون ظهور امام زمان ( عليه السلام ) پس از پر شدن زمين از ظلم و جور است بنابراين بايد در افزايش ظلم و ستم كمك كرد تا زودتر زمانه پر از ظلم و جور شود و آن حضرت ظاهر گردد ؟  
  37   با توجّه به مضموني كه در بسياري از احاديث مربوط به امام زمان ( عليه السلام ) آمده كه آن حضرت وقتي ظهور مي كند كه دنيا پر از ظلم و جور شده آيا صحيح است انسانها براي رفع ظلم و ستم و مبارزه با آن برخيزند و آيا اين انقلابها گامي براي عقب افتادن ظهور نمي باشد ؟  
  38   احاديث متواتر اسلامي مي گويد : هنگامي كه روي زمين را جور و ستم و چهره اجتماع بشري را ، فساد و آلودگي فرا گيرد ، آخرين حجت خدا حضرت مهدي ( عليه السلام ) از پس پرده غيب بيرون آمده ، و جهان را پر از داد مي نمايد ، بنابراين ظهور آن حضرت ، در زمينه اي خواهد بود كه فساد ، جهان را فراگيرد در اين موقع براي پديد{P - درباره مصلح غيبي جهان حضرت مهدي ( عليه السلام ) متجاوز از سه هزار روايت از پيامبر بزرگ و پيشوايان عاليقدر ، وارد شده است نه تنها جامعه شيعه بلكه دانشمندان بزرگ اهل تسنن مانند بخاري ، مسلم ، ابي داود ترمذي كه همه آنها پيش از تولّد امام زمان ( عليه السلام ) و يا اندكي پس از تولّد وي در گذشته اند احاديث مربوط به حضرت را در صاح سنن خود آورده و گروهي از آنان كتابهاي مستقلي پيرامون آن حضرت نوشته اند و كمتر موضوعي مانند آن ، اين همه احاديث و روايات پيرامون آن وارد شده است . P}
آوردن زمينه اين انقلاب غيبي و خدائي ما نه تنها بايد با ستم و گناه مبارزه نكنيم ، بلكه بايد در گسترش فساد و آلودگي ، كوشش نمائيم ، تا هر چه زودتر شرائط اين نهضت آسماني فراهم آيد ، و مقدّمات ظهور آن ممكن گردد ، و در غير اين صورت با دست خود ، نهضت اين دادگر غيبي را به تأخير انداخته ايم ؟