بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:شيعه و مهدويت
سؤال:آيا اين تحليل در معناي انتظار درست است كه چون ظهور امام زمان ( عليه السلام ) پس از پر شدن زمين از ظلم و جور است بنابراين بايد در افزايش ظلم و ستم كمك كرد تا زودتر زمانه پر از ظلم و جور شود و آن حضرت ظاهر گردد ؟
جواب:

از ظاهر بسياري از احاديث استفاده مي شود كه امام زمان ( عليه السلام ) وقتي ظاهر مي شود كه ظلم و جور تمام عالم را فرا گرفته است كه به دست وي جهان پر از عدل و داد مي شود بايد توجّه داشت كه ما از برخي ديگر از احاديث نيز چنين مي آموزيم كه ظهور امام زمان موقعي صورت مي گيرد كه آمادگي براي پذيرش حكومت آن حضرت به وجود آمده باشد و ما مكلفيم كه اين آمادگي را به وجود آوريم و اساساً معناي انتظار فرج همين است كه آنچه از دست ما در رابطه با ظهور امام زمان ( عليه السلام ) برمي آيد و كاري را كه از ما در اين زمينه ساخته است انجام دهيم .
و ما امروز شاهد پر شدن زمين از ظلم و جور به دست قدرتهاي بزرگ و مزدوران آنها مي باشيم شايد منطقه اي از زمين نباشد كه اكنون چنگال ستم اين ابرقدرتها و عمّال آنها در آن فرو نرفته باشد و كشور ايران هم كه براي آزادي و استقلال و پياده كردن حكومت اسلامي انقلاب كرده هنوز مورد تجاوز و ستم آناناست بنابراين پر شدن زمين از ظلم و جور يك واقعيّتي است كه در حال حاضر لمس مي شود .
از سويي مي دانيم كه براي مبارزه با اين وضع آمادگي ملّتهاي مستضعف جهان لازم است و اين انقلاب اسلامي ما عامل مؤثّري براي بيداري و هشياري ملّتهاي مستضعف بود بنابراين بايد براي بيدار كردن ملّتها در سطح گسترده تر اقدامات وسيع به عمل آيد تا انشاءاللَّه زمينه براي ظهور آن مصلح بزرگ جهاني فراهم گردد . و از جمله مسائلي كه براي تسريع ظهور مؤثّر است دعا كردن براي تعجيل فرج امام زمان است ما ملّت مسلمان ايران همواره بايد براي تعجيل فرج امام زمان دعا كنيم و از تلاش و مجاهده به جهت مساعد كردن زمينه براي ظهور آن گرامي باز نايستيم .
بر اين اساس گسترش ظلم و ستم نه تنها موجب تسريع در ظهور امام زمان ( عليه السلام ) نيست بلكه نقض غرض از ظهور و ايجاد مانع بيشتر براي گسترش عدل توسط آن حضرت است .