بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:10

رديف عنوان سؤال
  1   آيا ياران امام زمان ( عج ) 313 نفر همه مسلمان و شيعه هستند يا از اديان ديگر نيز جزو اين افراد هستند؟  
  2   حضرت صاحب الزمان ( عج ) در كجا قيام خود را شروع مي كنند؟ آيا اين موضوع كه فعلا حضرت در جزيره خضرا زندگي مي كنند صحيح است ؟  
  3   چه كنيم تا رابطه ما با امام زمان ( عج ) قوي تر شود و دوستدار واقعي ايشان شويم ؟  
  4   آيا انحصار ياران حضرت مهدي ( عج ) به 313 نفر يك نوع تبعيض نيست ؟  
  5   خصوصيات منتظران واقعي امام زمان ( عج ) چيست ؟  
  6   انتظار در زمان غيبت امام زمان ( عج ) چه معنايي دارد و مقصود از انتظارفرج چيست ؟  
  7   آيا شخصي كه گناه كرده ، مي تواند با امام زمان ( عج ) ارتباط داشته باشد؟  
  8   چگونه مي توان خود را براي ظهور امام زمان ( عج ) آماده كرد؟  
  9   چگونه مي توان نايب امام زمان ( عج ) را در زمان غيبت شناخت ؟  
  10   وقتي كه امام زمان ( عج ) ظهور مي كنند مردم از كجا بفهمند كه او امام است ؟