بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام
موضوع فرعي:انتظار در غيبت امام زمان(ع)
سؤال:انتظار در زمان غيبت امام زمان ( عج ) چه معنايي دارد و مقصود از انتظارفرج چيست ؟
جواب:

درك دقيق معناي انتظار مبتني بر فهم جامع انديشه مهدويت است وانديشه مهدويت را بايد با توجه به مجموعه معارف اسلامي و در راستاي هدف كلي دين اسلام د يد . بنا بر آموزه هاي ديني ، مهدي ( عج ) روزي ظهور كرده و وعده هاي الهي را به اجرا درمي آورداو برپا كننده حكومت صالحان مي باشد و مومنان به ميزان ايمان وعمل صالحشان در حكومت مهدي ( عج ) قرب و منزلت دارند .اين انديشه پاياني زيبا و نوراني براي جريان زندگي انسان تصوير ميكندو عامل شعله ور شدن اميد در دل هاي مومنين است . اميد به ظهور مهدي ( عج ) همان اميد به خداست . اميد موتور حركت انسان در زندگي است و اميد به مهدي ( عج ) عامل حركت استوارتر انسان در مسير خوبي ها يعني همان هدف اصلي دين مي باشد .مقصود از انتظار فرج ، اميد ودلبستگي به مهدي ( عج ) است. بنابراين انتظار فرج مقصود دين به تعبير شهيد مطهري ، انتظاري سازنده ونگه دارنده ، تعهدآور، نيروآفرين و تحرك بخش است . به گونه اي كه خودنوعي عبادت و حق پرستي است . برخي به خطا به گونه اي انديشه مهدويت را تصوير مي كنند كه انتظار براساس آن به معناي كمك به رشد ظلم و فساد وپرشدن دنيا از گناه مي باشد در حالي كه بي شك چنين اموري با هدف دين بيگانه است ، بنابراين انتظار و عشق به مهدي ؛ يعني ، عشق به همه خوبي هاو اميد اقامه همه خوبي ها در دنيا اين عشق و اميد عاملي است كه انسان راوامي دارد تا هر چه بيشتر و محكم تر در راه خوبي ها قدم بردارد، پس انتظارفرج مسئوليت آفرين است . بحث در اين موضوع نياز به مطالعه بيشتري دارد .منابع زير بسيار مفيد است : 1- قيام و انقلاب مهدي ، شهيد مطهري ،صدرا، تهران ( اين كتاب اساسا به معناي انتظار پرداخته است ) . 2- امامت ومهدويت ، آيت الله صافي ، انتشارات اسلامي قم ، 1375 ( اين اثر به مجموعه اي از بحث ها پيرامون امام مهدي ( عج ) پرداخته و خصوص بحث انتظار نيز يكي از فصلهاي كتاب است ، ج 1، ص 351 - 398 ) .