بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام
موضوع فرعي:مي توان نايب امام زمان را شناخت
سؤال:چگونه مي توان نايب امام زمان ( عج ) را در زمان غيبت شناخت ؟
جواب:

براي شناخت نايب امام زمان ( عج ) معيارهايي وجود دارد كه با توجه به آنها مي توان در هر زمان فرد يا افرادي را يافت كه صلاحيت اين مرتبه راداشته باشند .البته بايد دانست كه اين نيابت ، نيابت خاص نيست ؛ يعني ،امام زمان ( عج ) شخصي را به عنوان نايب خاص خود معرفي نمي كنند؛ بلكه نيابت عام است ؛ يعني ، هر كسي كه داراي صفات خاصي باشد، به طور عام مجاز است كه احكام الهي را بيان كند و شووني را كه امام ( ع ) بر عهده دارند،بر عهده بگيرد .مجموعه اين شرايط از قرآن و سنت استفاده مي شود كه عبارت است از : 1- عالم بودن و داراي قوه اجتهاد و استنباط احكام الهي ازمنابع آن ، 2- داراي زهد و تقوا و پرهيز كردن از دنياپرستي و مفتون شدن به آن ، 3- داشتن بصيرت و عالم به زمان . البته در هر زمان اگر چند نفر داراي اين شرايط بودند، بايد اعلم آنان برگزيده شود و اگر مساوي بودند، انتخاب هر يك از آنها مجاز است . البته در مسايل سياسي و حكومتي به جهت آن كه نظام جامعه مختل نشود، بايد يك نفر ( ولي فقيه ) در راس امور قرار گيرد واختيارات حكومتي نيز در دست او متمركز باشد وگرنه موجب به هم خوردن امور مي گردد.