بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   آيا حكومت جهاني امام زمان((عليه السلام)) منافي با اراده و اختيار انسانها نيست؟
 
  2   آيا كفار هم در حكومت حضرت باقي هستند؟
 
  3   حكومت حضرت مهدي(عج) چند سال خواهد بود؟