بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حكومت امام زمان (ع)
موضوع فرعي:مدت زمان حكومت امام زمان (ع)
سؤال:حكومت حضرت مهدي(عج) چند سال خواهد بود؟

جواب:

با توجه به رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است زمانهاي متفاوتي براي حكومت حضرت حجة (عج) بيان شده است مانند روايات زير:
1. لاتقوم الساعة حتي يملك رجل من اهل بيتي....يكون سبع سنين.
ابوسعيد خدري نقل مي كند كه پيامبر فرمودند: قيامت بپا نخواهد شد تا اينكه مردي از اهل بيت من و... و مدت حكومت او هفت سال است(1).
2. دسته دوم رواياتي است كه مدت حكومت حضرت را 20سال بيان كرده است مانند روايت قال رسول الله(صلي الله عليه وآله): المهدي رجل من ولدي وجنه كالقمر الدري.... يملك عشرين سنة.
پيامبر فرمودند مهدي مردي از فرزندان من است چهره او مانند ماه درخشان است... و آن حضرت بيست سال حكومت خواهند كرد:
3. دسته سوم مدت حكومت حضرت را 19 سال چند ماه مي دانند. از امام صادق(عليه السلام)كه فرمودند: يملك القائم(عليه السلام) تسع عشرة سنه واعشهراًيعني قائم(عج) مدت نوزده سال و چند ماه حكومت خواهند كرد.
روايات دسته چهارم: اشاره دارد كه مدت حكومت حضرت 7سال است ولي اين 7سال برابر با هفتاد سال ما است.
امام صادق(عليه السلام) سؤال راوي از مدت حكومت حضرت مهدي(عج) مي فرمايد هفت
ـــــــــــــــــــــ
1 - الورالمنثور، مسند احمد، ج 3، ص 17.
(2)2 - بيان الشافعي، ص 501، ب 8.
(3)3 - النعماتي، ص 331، ب 26، ج 1.

ـ69ـ
سال است كه روزهاي آن طولاني بوده بطوري كه يكسال آن معادل ده سال تمامست و 70 سال شما خواهد بود.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - ارشاد، ص 363. كشف الغمة، ج 3، ص 253.

ـ70ـ