[ 1] [ 2]
بازگشت به فهرست قبلي
تعداد كل:54

رديف عنوان سؤال
  51   وظيفه منتظران واقعي حضرت مهدي(عج) چيست؟  
  52   انتظار چيست ؟  
  53   آيا اين تحليل در معناي انتظار درست است كه چون ظهور امام زمان ( عليه السلام ) پس از پر شدن زمين از ظلم و جور است بنابراين بايد در افزايش ظلم و ستم كمك كرد تا زودتر زمانه پر از ظلم و جور شود و آن حضرت ظاهر گردد ؟  
  54   آيا اين تحليل در معناي انتظار درست است كه چون ظهور امام زمان ( عليه السلام ) پس از پر شدن زمين از ظلم و جور است بنابراين بايد در افزايش ظلم و ستم كمك كرد تا زودتر زمانه پر از ظلم و جور شود و آن حضرت ظاهر گردد ؟