بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   علت تولد امام قرنها قبل از ظهور چه بود و فايده امام غائب چيست؟  
  2   آيا وجود و عدم امام ناپيدا و غايب برابر است؟