بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:آثار وجودي امام مهدي(ع)
سؤال:علت تولد امام قرنها قبل از ظهور چه بود و فايده امام غائب چيست؟
جواب:

فايده وجود امام، منحصر به ظهور و قيام او در آخر الزمان و اينكه به صورت ظاهري در كارها تصرف و دخالت داشته باشد نيست، بلكه يكي از فوائد وجود امام، امان خلق از فنا و زوال به اذن خدا و همچنين بقاي شرع و حفظ حجتها و بيّنات خدا است. چنانچه اخبار معتبر ما و بعضي احاديث مشهور ائمة اثنا عشر و احاديث ديگر كه از طرق اهل سنّت و شيعه روايت شده بر آن دلالت دارد و همچنين احاديث بسياري كه دلالت دارند بر آنكه زمين هيچگاه خالي از حجت نمي‎شود. و فايدة ديگر اين است كه چنانچه از اخبار هم استفاده مي‎شود، وجود مؤمن در بين مردم منشأ خيرات و بركات و سبب نزول رحمت و جلب كننده عنايات خاص و دافع كثيري از بليات است پس وقتي مؤمن وجودش اين فوائد و بركات را داشته باشد، معلوم است كه وجود امام و ولّي الله اعظم، فوائد و بركاتش بسيار عظيمتر و با اهميّتتر است و به عبارت ديگر امام حجت واسطة اخذ و ايصال فيوض و بركاتي است كه ديگران استعداد و لياقت آنكه مستقيماً آن بركات و افاضات را تلقي و اخذ نمايند ندارند لذا وجود و عمر طولاني و ولادت آن حضرت در قرنها پيش يك مصلحتش همين است كه فيوض رباني در اين مدّت از عباد قطع نشود و خلق الله از بركاتي كه بر اصل وجود امام مترتب است محروم نگردند.