بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام زمان مانند پدران بزرگوارش از راه تقيه با خلفاء و زمامداران وقت بيعت نمي‎نمايد؟