بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   من با مشكلات زيادي روبرو مي باشم بيشتر اوقات ائمه را در خواب مي بينم درحاليكه بسيار فقير وبي چيزم ، شبي در خواب امام زمان (عج) را ديدم كه به من سفارش كردند 5ركعت نماز ولا بجاي آورم اما ذكرش را ياد نداشتم بفرماييد كه آيا چنين نمازي وجود دارد ؟ لطفاً مرا راهنمايي فرماييد.