بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چگونه ممكن است دعاي ندبه به يكي از امامان معصوم منسوب باشد كه همه عاقل و كامل بودند ولي يكي از آنان خطاب به نواده‎اش (امام زمان«ع») كه هنوز به دنيا نيامده بگويد تو كجائي؟