بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مي گويند حضرت ولي عصر در غيبت صغري سفيران مخصوصي داشته كه مطالب لازم و وقايع را حضور امام مي رسانيدند براي آشنايي , خصوصيات آنها را بطور فشرده بنويسيد .