بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:نمايندگان حضرت مهدي (ع )
سؤال:مي گويند حضرت ولي عصر در غيبت صغري سفيران مخصوصي داشته كه مطالب لازم و وقايع را حضور امام مي رسانيدند براي آشنايي , خصوصيات آنها را بطور فشرده بنويسيد .
جواب:

امـام زمـان (عـج ) در غـيبت صغري به وسيله چهار سفير مخصوص خود با مردم مسلمان درحال تـمـاس بـودنـد و بسياري از نيازمنديهاي مردم را از طريق نمايندگان خود برطرف مي نمودند و مـشـخـصـات آنان به قرار زير است :1 - عثمان بن سعيد عمري ( بر وزن گرمي ) كه منسوب به قبيله بني عمرو بن عامر است و از يازده سالگي افتخار خدمتگزاري به خاندان رسالت را داشت و ازاصـحـاب و يـاران امـام هـادي و حـضـرت عـسـكـري - عـلـيـهماالسلام - به شمار مي رفت و وكيل مخصوص امام عسكري بود . او آنـچـنـان مورد وثوق و اطمينان امام بود كه حضرت عسكري درباره وي و فرزندش محمد بن عـثـمـان كه پس از درگذشت پدر افتخار نيابت ازحضرت مهدي را پيدا نمود , چنين فرمود : عمري و فرزند او مورد وثوق من هستند هر چه از من براي شما نقل كنند حقيقتي است كه از من شـنيده اند و نقل مي نمايند هر دو نفر ثقه و مورد اعتماد من هستند , به سخنان هر دو گوش فرا دهيد و هر دورا اجرا نماييد . (1)بـا مـراقـبـتـهـاي شـديـدي كه حضرت عسكري نسبت به فرزند خود داشت , كمتر كسي را اجـازه مـي داد كـه از حـضـرت مـهـدي ديـدن كند وي از افراد مخصوصي بود كه حضرت امام زمان (عج ) را در دوران حيات حضرت عسكري در خانه اش كرارا زيارت كرده بود شرح زندگي او در كتابهاي رجال بطور گسترده بيان شده است (2) و تاريخ دقيق درگذشت وي به دست نيامده است . (3)2 - مـحـمـد بن عثمان بن سعيد , فرزند اولين سفير و خود او دومين سفير و وكيل امام زمان است كه زمان امام عسكري را درك كرده و در حديثي كه قبلا نقل شد , امام عسكري وي و پدرش را به بهترين وجهي توثيق نموده است . دوران سفارت او طولاني و گسترده تربود و همواره نامه هاي شيعيان را به حضور امام مي رسانيد و پاسخ كتبي را به آنان باز مي گردانيد وي در سال 304 و يا 305 درگذشته است . (4)3 - حـسـيـن بـن روح كـه در جـامـعـه آن روز جهان شيعه به عقل و درايت اشتهار داشت و ازنزديكان محمد بن عثمان دومين سفير امام و رازدار او بود وي موضوع سفارت را به فرمان امام به حسين بن روح واگذار نمود و در سال سيصد و بيست و شش درگذشت . (5)4 - عـلـي بن محمد سمري آخرين سفير امام (عج ) است كه امام در نامه اي به خود اونوشته و دستور داده است كه تو آخرين سفير مخصوص من هستي , ديگر نبايد كسي را به جاي خود معرفي كـنـي وي در نـيـمـه شعبان سال سيصد و بيست و نه درگذشت و بادرگذشت او باب سفارت خـصـوصي بسته شد و غيبت كبري آغاز گرديد (6) و از آن به بعدهرگونه ادعاي نيابت خاصه از طرف آن حضرت مردود شناخته شده است .