بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   اگـر ولي فقيه نماينده امام زمان (عج ) در زمين و ولي امر همه مسلمانان جهان است , چرا قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده است كه ولي فقيه , نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ديگران بايد ايراني باشند ؟  
  2   اگر ولي فقيه نماينده امام زمان (عج) در زمين وولي امر همه مسلمانان جهان است, چرا قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده است كه ولي فقيه, نمايندگان مجلس خبرگان رهبري وديگران بايد ايراني باشد؟