بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حكومت اسلامي
موضوع فرعي:مليت ولي فقيه
سؤال:اگر ولي فقيه نماينده امام زمان (عج) در زمين وولي امر همه مسلمانان جهان است, چرا قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده است كه ولي فقيه, نمايندگان مجلس خبرگان رهبري وديگران بايد ايراني باشد؟
جواب:

بر اساس نظر اسلام, ايده آل اين است كه حكومت جهاني واحدي داشته باشيم ومرزهاي جغرافيايي هيچ دخالتي نداشته باشند. اما آيا در جهان فعلي كه شرايط تحقق اين ايده آل وجود ندارد, به بن بست ميرسيم؟ قطعاً خير. اكنون كه نميتوان تمام جهان را با حكومت ديني اداره نمود, بايد درهمين منطقه(ايران) حكومت ديني را برقراركنيم. وقتي چنين باشد ديگرپذيرفته نيست قانون اساسي وسايرمقررات به گونه اي باشد كه خارج از ايران را نيز در بربگيرد. از اين رو اگربخواهيم در اين وضع, حكومت ديني داشته باشيم, بايد مرزهاي جغرافيايي را محترم شمرده, روابط با سايركشورها را مطابق با عرف بين الملل تنظيم بنماييم يعني با كشورها مبادله سفيرداشته باشيم, قراردادهاي بين المللي را محترم بشماريم و... پس نميتوان درجهان كنوني گفت: چون رهبر حكومت ما رهبرهر مسلماني است, بنابراين بايد مسلمانان ديگر كشورهاي اسلامي نيزتحت فرمان او باشند. اين مطلب درعرف بين المللي پذيرفته نيست. اگرقانون اساسي به گونه اي است كه حكومت اسلامي ايران, رهبري وارگانهاي آن را محدود به يك كشورميكند, به دليلي است كه گفته شد,
وگرنه ازنظر اسلام مرزهاي جغرافيايي جدا كننده كشورها وملتها نيست, بلكه آنچه مرز واقعي وجدا كننده مردم ازهمديگراست, عقيده است.