بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   از آيه 14 سوره مائده برمي آيد كه طائفه نصاري به عنوان پيروان يك مذهب ( و يايهود و نصاري هر دو ) تـا پـايـان جهان در دنيا وجود خواهند داشت ولي از اخباراسلامي چنين استفاده مي شود كه پس از ظهور مهدي (عج ) در سرتاسر جهان يك آيين بيشتر نخواهد بود و آن آيين اسلام است و اين دو را چگونه مي توان با هم جمع كرد ؟