بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وضعيت اديان ديگر در دوران ظهور حضرت مهدي
سؤال:از آيه 14 سوره مائده برمي آيد كه طائفه نصاري به عنوان پيروان يك مذهب ( و يايهود و نصاري هر دو ) تـا پـايـان جهان در دنيا وجود خواهند داشت ولي از اخباراسلامي چنين استفاده مي شود كه پس از ظهور مهدي (عج ) در سرتاسر جهان يك آيين بيشتر نخواهد بود و آن آيين اسلام است و اين دو را چگونه مي توان با هم جمع كرد ؟
جواب:

مـمـكـن اسـت كـه مسيحيت ( و يا مسيحيت و آيين يهود ) به صورت يك اقليت بسيار ضعيف در جـهـان حـتي در عصر مهدي باقي بماند زيرا در آن عصر نيز آزادي اراده انسانها ازبين نمي رود و ديـن جـنـبـه اجباري پيدا نمي كند اگرچه اكثريت قاطع مردم جهان راه حق را مي يابند و به آن مي گروند و مهمتر از همه اينكه حكومت روي زمين يك حكومت اسلامي خواهد بود .