بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   طبق آيه 55 سوره آل عمران , يهود و نصاري تا دامنه قيامت در جهان خواهند بود وهمواره اين دو مذهب به زندگي خود ادامه خواهند داد با اينكه در اخبار و روايات مربوط به ظهور حضرت مهدي (عج ) مي خوانيم كه او همه اديان را زير نفوذ خوددرمي آورد ؟