بازگشت

گروه: اديان و مهدويت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:وضعيت اديان ديگر در دوران ظهور حضرت مهدي
سؤال:طبق آيه 55 سوره آل عمران , يهود و نصاري تا دامنه قيامت در جهان خواهند بود وهمواره اين دو مذهب به زندگي خود ادامه خواهند داد با اينكه در اخبار و روايات مربوط به ظهور حضرت مهدي (عج ) مي خوانيم كه او همه اديان را زير نفوذ خوددرمي آورد ؟
جواب:

در روايـات مـربـوط به ظهور حضرت مهدي (عج ) آمده كه هيچ خانه اي در شهر و بيابان نمي ماند مـگـر ايـنـكه توحيد در آن نفوذ مي كند , يعني اسلام به صورت يك آيين رسمي همه جهان را فرا خواهد گرفت و حكومت به صورت يك حكومت اسلامي درمي آيد , و غير ازقوانين اسلام چيزي بر جـهـان حـكومت نخواهد داشت و يا هيچ مانعي ندارد كه اقليتي ازيهود و نصاري در پناه حكومت حـضـرت مهدي با شرايط اهل ذمه وجود داشته باشد زيراحضرت مهدي مردم را به اجبار به اسلام نمي كشاند , و توسل او به قدرت و نيروي نظامي براي بسط عدالت و برانداختن حكومت هاي ظلم و قرار دادن جهان در زير پرچم عدالت اسلام است نه براي اجبار به پذيرفتن اين آيين , وگرنه آزادي و اختيارمفهومي نخواهد داشت .