بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   منظور از والعصر در سوره عصر چيست ؟ آيا منظور عصر ظهور امام زمان است . ؟