بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   نويسنده اي مي گويد چنين نيست كه هميشه به يك امام زنده نيازمند باشيم زيرا آن امام الهي كه هـمـيـشـه زنده و حاضر است و غيبت ندارد و از راهنمائيهايش مي توان برخوردار شد همان قرآن كـريـم اسـت بدليل آنچه در خود قرآن آمده كه من قبله كتاب موسي اماما سوره احقاف يعني : پـيـش از ايـن كـتاب كتاب موسي امام بود , از اينجااستفاده مي شود كه اينك قرآن امام است امام حاضر , امام زمان امام بدون غيبت .