بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   در زمان ظهور جهان بايد پر از ظلم شود و از طرفي ما بايد خود را اصلاح نمائيم آيا اين تناقض ندارد؟  
  2   در زمان ظهور جهان بايد پر از ظلم شود و از طرفي ما بايد خود را اصلاح نمائيم آيا اين تناقض ندارد؟