بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا صحيح است كه درزمان ظهور امام زمان(عج) افرادصالحي مانند مالك اشترو شيخ عباس قمي و غيره زنده مي شوند، و جزء ياران آن حضرت قرار مي گيرند؟