بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اماماني كه مرده اند ميتوانند در امور ما دخل و تصرف داشته باشند؟ من در اين مورد خيلي شك و ترديد دارم و فكر مي كنم اصلا اين كار امكان ندارد من ميخواهم انسان معتقد و مومني باشم اين را هم بگويم كه به امام زمان بيشتر فكر ميكنم تا به امامان ديگر لطفا به من كمك كنيد تا بتوانم درست فكر كنم متشكرم.