بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا وجود سيصد و سيزده نفر فرد مؤمن براي ياري امام زمان براي ظهور ايشان كافي است؟