بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:ياران امام زمان
سؤال:آيا وجود سيصد و سيزده نفر فرد مؤمن براي ياري امام زمان براي ظهور ايشان كافي است؟
جواب:

اين تصور، درست نيست كه شرط ظهور امام زمان، فقط اين است كه313 نفر ياور براي حضرت فراهم شوند؛ زيرا يكي از شرايط ظهور آن حضرتفراهم شدن 313 ياور است. اما شرايط ديگري هم وجود دارد مثلاً اماممهدي(ع) در حديثي فرمودهاند: «اگر شيعيان ما با هم متحد بودند و از گناهاندوري ميكردند و... فيض حضور در كنار ما نصيبشان ميشد و از ديدار مامحروم نميشدند.» يكي ديگر از شرايط ظهور آن حضرت، آمادگي جهانياست؛ يعني، جهانيان تمام مكاتب غير اسلامي را تجربه كنند و ببينند هيچكدام نميتوانند مشكلات بشريت را حل كنند، بنابر اين سرشان به سنگبخورد و منتظر آمدن يك مرد الهي و آسماني ( امام زمان) باشند تا وقتي آمدقدرش را بدانند و تنهايش نگذارند.
پس فراهم شدن 313 ياور به تنهايي براي ظهور كافي نيست؛ بلكه همةشرايط بايد فراهم شود. اگر همة شرايط فراهم گرديده، آن وقت امام(ع) ظهورميكنند.
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه 313 ياور مخصوص امام(ع)،افرادياند كه از نظر معنوي و اخلاقي بسيار بلند مرتبه هستند و به اين دليللياقت آن را پيدا كردهاند كه جزء ياوران مخصوص امام مهدي(ع) باشند. بنابراين اگر كسي نتوانست جزو آنها باشد، به اين معنا نيست كه او آدم بدي است؛بلكه ياران مخصوص آن حضرت مقامات خيلي بلندي دارند. به عنوان مثالاگر در مدرسه بگويند هر كس نمرة 20 گرفت، جايزه ميگيرد، حال آيا افراديكه 19 يا 18 گرفتهاند شاگردان تنبلي هستند؟ خير. در مورد ياروان امام(ع) هماگر كساني نتوانستند آن قدر خوب باشند كه جزو 313 يار امام(ع) باشند،نميتوان نتيجه گرفت پس آدمهاي بدي هستند.
در پايان شما گفتهايد روحاني مدرسه شما با شما برخورد مناسبي نداشتو شما نتيجه گرفتهايد كه پس ما بايد به هيچ كدام از روحانيان اعتماد نكنيم.اين گونه قضاوت كردن درست نيست! آيا اگر يكي از دبيران شما به شمابياحترامي كرد، نتيجه ميگيريد كه پس تمام دبيران دنيا آدمهاي بديهستند؟ هرگز. البته ـ صرف نظر از اين كه برخورد آن روحاني با شما چه بودهاست ـ در ميان روحانيان نيز انسانهاي ناسالمي وجود دارند؛ ولي اين دليلنميشود كه شما به همه بدبين شويد.