بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حركات تبليغي و سازنده مانند آنچه مؤسسه (در راه حق) انجام مي دهد، منافاتي با اين باورها ندارد كه بايد فساد زياد شود تا مصلح((عليه السلام)) ظهور نمايد؟