بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   با اينكه وظيفه يك رهبر و امام رهبري جامعه در راه تشكيل يك مدينه فاضله است چگونه امام زمان((عليه السلام)) در اين مدّت طولاني نقشي در اين مسئله نداشته است؟