بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اينكه مؤمنين در زمان ظهور حضرت از اموال هم برمي دارند آيا براي اجراي حدود است يا امر ديگري است؟