بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   با اينكه امام زمان((عليه السلام))فرموده اند كه نيابت به پايان رسيده پس چرا در كتابها نوشته كه محمّد بن عيسي خدمت آن حضرت رسيده است؟