بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا عمر طولاني خاص امام زمان((عليه السلام)) است يا خداوند به افراد ديگر هم اينرا عطا كرده است؟