بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1-چه عملي باعث شده كه امام زمان ظهور نكنند، با توجه به اينكه بي بند و باري و بي حجابي در اكثر نقاط بيداد مي كند ؟