بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام دهم((عليه السلام)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟