بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چگونه مي توان از امامي كه (بنا به جهات و مصالحي) فعلا از نظرها غائب است استفاده كرد؟