بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:استفاده از امام زمان ( ع ) در زمان غيبت
سؤال:چگونه مي توان از امامي كه (بنا به جهات و مصالحي) فعلا از نظرها غائب است استفاده كرد؟

جواب:

امام زمان(عج) گرچه غايب است و ما در ظاهر نمي توانيم از وجود آن حضرت برخوردار گرديم ولي همانگونه كه خورشيد با اينكه در زير ابر پنهان است و ابرهاي تاريك جلو اشعه ي تابناك او را مي گيرد ولي از روشنايي او صفحه ي گيتي روشن است و فيض خويش را همچنان به موجودات مي رساند امام زمان (عج) هم در زمان غيبت چنين است امام زمان (عج) دين را از تحريف و تغيير محافظت مي كند و خداوند تعاليم دين را بوسيله ي آن حضرت از اينكه دستخوش هوسهاي مغرضين و دشمنان اسلام واقع شود و از بين ببرند، نگهداري مي كند.
علاوه بر اين روايات زيادي وارد شده است كه وجود امام در بقاء زندگي مؤثر است اگر امام نباشد زمين اهل خودش را در كام خويش فرو مي برد و بواسطه ي آن حضرت است كه مردم روزي مي خورند و زمين و آسمان به هستي خويش ادامه مي دهد و در حقيقت نقشي را كه نيروي جاذبه در نگهداري كرات و جلوگيري آنها از تصادم با يكديگر دارد مهم تر از آن را وجود امام در ادامه ي حيات و هستي جهان آفرينش ايفاء مي كند.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ13ـ