بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   همان دليلي كه ايجاب مي كرد خداوند پس از پيامبر يك رهبر معصوم براي امّت اسلامي قرار دهد پس از غيبت امام زمان نيز ايجاب مي كند بنابراين چرا امام زمان((عليه السلام)) غايب است؟