بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر براساس دليل عقلي امام معصوم بايد زمام امر حكومت را به دست گيرد پس چرا در زمان غيبت امام معصوم((عليه السلام)) در رأس حكومت نيست و اگر فقيه عادل هم مي تواند حكومت را به دست گيرد پس از اصل نبايد دليلي بر لزوم امامت امام معصوم((عليه السلام)) داشته باشيم؟