بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1- آيا زماني كه امام زمان «عليه السلام » ظهور كنند، ديگر انسانها نياز به ماديات ندارند و زمان حكومت چگونه است ؟ اگر نياز به ماديات نباشد ديگر كار كردن معني ندارد پس وضع دنيا به چه صورتي خواهد بود ؟