بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا ياران امام زمان ( عج ) ( 313 نفر ) همه مسلمان و شيعه هستند يا از اديان ديگر نيز جزو اين افراد هستند؟