بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا شخصي كه گناه كرده ، مي تواند با امام زمان ( عج ) ارتباط داشته باشد؟