بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   آيا ياران امام زمان ( عج ) 313 نفر همه مسلمان و شيعه هستند يا از اديان ديگر نيز جزو اين افراد هستند؟  
  2   ياران امام زمان ( عج ) چند نفرند و از چه شهرهايي هستند؟