بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا عقيده به مهدويت تنها اختصاص به شيعه دارد؟ يا مورد اتفاق اهل سنت و شيعه مي‎باشد؟