بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   با توجه به موضوع وابستگي جهان به وجود امام زمان وابستگي جهان قبل از خلقت امام و حجت، چگونه قابل توجيه است؟