بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   ارتباط امام زمان(ع) با ذي طوي و رضوي چيست؟ و چرا اين دو مكان بالخصوص در دعا ذكر شده است؟