بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1- چگونه من كه يك دانشجو هستم ودر زمان غيبت به سر مي برم مي توانم از ياران آقا امام زمان (عج) باشم وچه كارهايي انجام بدهم كه آقا به من نظر كنند ؟