بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   پس از آنكه غيبت صغري پيش آمد و نائبان خاص تعيين شدند، چرا دوران غيبت صغري پايان يافت و اگر همان برنامه غيبت صغري ادامه مي‎يافت چه اشكالي داشت؟