بازگشت

گروه: غيبت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:كلام
موضوع فرعي:علت غيبت كبراي امام مهدي (ع) ـ علت غيبت
سؤال:پس از آنكه غيبت صغري پيش آمد و نائبان خاص تعيين شدند، چرا دوران غيبت صغري پايان يافت و اگر همان برنامه غيبت صغري ادامه مي‎يافت چه اشكالي داشت؟
جواب:

1ـ علّت اينكه غيبت صغرا ادامه نيافت اين بود كه برنامة اصلي كار آن حضرت غيبت كبري بود و غيبت صغرا مقدمة آن بود و براي آماده كردن زمينه انجام شد.
2ـ وقتي بنا باشد نايب خاص نافذ الحكم و صاحب قدرت ظاهري نباشد و نتواند رسماً در كارها مداخله كند بلكه قدرتهاي ظاهري به واسطة تمركز توجهات در او با او معارضه و مزاحمت داشته باشند، شيّادان و جاه طلبان هم ادعاي نيابت خاصه مينمايند و اسباب تفرقه و گمراهي فراهم ميسازند چنانچه در همان مدّت كوتاه غيبت صغرا ديده شد چه دعاوي باطلي آغاز گرديد و اين خود يك مفسدهاي است كه اهميّت دفعش از حفظ مصلحت تعيين نايب خاص اگر بيشتر نباشد كمتر نيست و خلاصه آنكه ادامه روش نيابت خاصه با صرف نظر از مصالحي كه فقط در همان آغاز كار و ابتداي امر داشته بااينكه نوّاب مبسوط اليد و نافذ الكلمه نباشند و تحت سيطرة زمامداران وقت مأمور به تقيّه باشند از نظر عقل مصلحت ملزمهاي ندارد بلكه از آن مفاسدي هم ظاهر ميگرديد.