بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اين ادعا كه امام زمان (عج) در سرداب كه محل غيبت ايشان است باقي است و از آنجا ظهور خواهد كرد صحيح است؟